Spadlý strom v úseku Červenka - Štěpánov


publikováno 14. 02. 2023 09:51


Dne 13. 2. 2023 krátce po 19. hodině najel do spadlého stromu v úseku Červenka - Štěpánov vlak R 895 „Slovácký expres“. Přitom došlo při rychlosti 155 km/h a za tmy k poškození lokomotivy, kterou byl Vectron 193 685 (ČD/RSL), a také ke značnému poškození trakčního vedení. Dotčené vlaky nabíraly zpoždění v řádu hodin, v úsecích Olomouc hl. n. - Červenka a Červenka - Štěpánov byla zajištěna náhradní autobusová doprava. Obnovit provoz alespoň po jedné koleji se Správě železnic podařilo dnes okolo jedné hodiny v noci.

Střet vlaku s padlým stromem není až tak vzácným úkazem, ale případ z trati s frekventovanou rychlíkovou dopravou připomíná, že mimořádné události (MU) tohoto druhu mají potenciál velmi vážných následků, byť tato se naštěstí obešla bez zranění. Současně tato MU také připomíná problematiku kácení dřevin v ochranném pásmu dráhy, jež je věčným bojem protichůdných přístupů zajištění bezpečnosti provozu a ochrany přírody.

Na jedné straně zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v § 10 (Ochrana dráhy) dává provozovateli dráhy možnost v takových případech konat, na druhé straně však orgány ochrany přírody proti tomuto kontrují zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož § 8 (Povolení ke kácení dřevin) odstavec 2 ukládá povinnost oznámit kácení písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Ten jej může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud (z jeho pohledu...) odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Musí se však obrátit na drážní správní úřad (tedy DÚ) a tento musí vydat závazné stanovisko, jímž kácení buď zakáže, nebo přikáže.

A stále jde jen o podklad, i když závazný, pro rozhodnutí ve správním řízení, nikoliv o konečné pravomocné rozhodnutí. Tyto kroky s potenciálem obstrukcí, resp. maření snahy o kácení dřevin (a tedy zajištění bezpečnosti železničního provozu) pak v realitě znamenají určitou „demotivaci“ pro Správu železnic a Drážní úřad k potřebným činům...

Podrobně jsme se této problematice věnovali článkem v ŽM 2/18 (str. 20 - 21). Jak jsme v něm rovněž uvedli, nešťastným opěrným bodem pro tuto problematiku bylo někdejší právně nesprávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl právní názor (tehdy ještě) SŽDC, že povinnost uložená jí ze zákona o dráhách má přednost (tzv. specialitu) vůči obecné povinnosti zakotvené v zákoně na ochranu přírody a krajiny. A to přesto, že v právním systému obecně platí pravidlo, že speciální právní úprava má přednost před úpravou obecnou. Díky novelám výše uvedených zákonů, resp. paragrafů, však mezitím již tento výklad NSS není aktuální a nyní v konečném důsledku záleží už pouze na důslednosti (a odvaze) Správy železnic a DÚ k potřebným krokům.

Slovenská právní úprava v zákoně č. 513/2009 o dráhách v § 6 odst. 2 přímo zakazuje vysazovat a pěstovat v ochranném pásmu dráhy stromy a keře s výškou přesahující 3 metry, pokud není zabezpečeno, že při pádu neohrozí dráhu. Tím je navíc vyvrácen občas v ČR uváděný názor, že přísnější úpravu nedovoluje zákonodárství EU.

Související novinky