Škoda 2024

Možnost přednostního vedení vlaků s energetickými surovinami zavedena i v ČR


publikováno 09. 11. 2022 15:24


Je možné jej již využít v konkrétních výjimečných a odůvodněných případech zpoždění dodávek pro energetický průmysl. Potřebnost rychlejší přepravy konkrétních surovin stanoví ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které zažádá ministerstvo dopravy o zajištění priority pro vlaky na vybraných relacích. Tu přidělí Správa železnic po písemné výzvě ministra dopravy a Drážní úřad dá informaci všem dopravcům.

Prakticky jde o zajištění urychlení dodávek energetických surovin do určitého místa (např. elektrárny, sklady pohonných hmot apod.) na vybraných trasách po určité nezbytně nutné období a může tedy mít vliv na zpoždění konkrétních osobních vlaků, které dají prioritnímu nákladnímu přednost.

Přijatým usnesením vlády se konkretizuje postup stanovení tohoto obecného zájmu v případě současné energetické situace. Využívá se stávající právní úprava, stanovení pořadí vlaků při operativním řízení drážní dopravy dopravním řádem drah, tj. vyhláškou č. 173/ 1995 - na prvním místě jsou vlaky „nutné pomocné“ a na druhém „mimořádné v obecném zájmu“ (v tomto režimu byly na síti SŽ letos od konce února zhruba do poloviny dubna vedeny humanitární vlaky zajišťující přepravy uprchlíků z Ukrajiny).

Přednost budou mít vlaky přímo během jízdy například při průjezdu omezujícími místy na tratích (výluky) nebo při zpoždění jiných vlaků - tedy při takzvaném operativním řízení. Toto opatření se tedy netýká přidělování kapacity při sestavování jízdního řádu, kde budou platit standardní pravidla.

Ministerstvo průmyslu a obchodu může postup využít v případě elektrárny, rafinerie, teplárny a dalších provozovatelů infrastruktury důležité pro národní  hospodářství a zajištění základních potřeb obyvatel ČR v oblasti energetiky. Jde o podniky využívající pro své fungování hnědé uhlí, černé uhlí (energetické), topný olej LTO (startovací palivo pro uhelné elektrárny a palivo pro teplárny a palivo pro výrobu tepla), mazut (palivo pro teplárny a výrobu tepla), vápenec energetický kusový a mletý (pro elektrárny/teplárny), energetickou štěpku (pro výrobu tepla), pohonné hmoty (motorový benzín, motorová nafta, letecký petrolej), LPG a alternativní paliva, která jsou používána jako příměs nebo náhrada běžných pohonných hmot. Příloha projednávaného usnesení uváděla i výčet konkrétních relací pro konkrétní komodity, podle sdělení MD však byl seznam relací pouze indikativní a konkrétní relace budou vždy záviset na poptávce MPO.

Rychlejší jízda vlaků může pomoci i rychlejšímu obratu vozů a lokomotiv, a tedy jejich efektivnějšímu využití, což ve výsledku platí i o využití  pracovní doby strojvedoucích. To může alespoň dílem napomoci soudobému problému s nedostatkem personálních i vozidlových kapacit, který je již dlouhodobě příčinou značných průtahů s odjezdy a zpožďování uhelných vlaků, a to i v řádu dní.

Nicméně právě s ohledem na aktuální situaci, čítající dále například rozsáhlou výlukovou činnost, frekventovanou osobní dopravu na hlavních tazích nebo špatnou propustnost některých hraničních přechodů, je otázkou, zda toto opatření nemá spíše jen symbolický význam.

Pokud by situace byla opravdu kritickou, stála by za zamyšlení také další opatření. Rezervy mohou být i v normativech hmotnosti vlaků, jelikož tyto v mnohých případech překročit lze, přičemž jediným problémem je případné prodloužení jízdních dob. To však nemusí být pravidlem, neboť například před několika dny projel po trati Ústí nad Labem - Lysá nad Labem uhelný vlak s dopravní hmotností 2 896 t, který i při normativu hmotnosti T4 2 600 t pro jednu lokomotivu řady 363 jen v tomto úseku zkrátil jízdní doby o 28 minut.

Pokud je normativ překročen o malou hodnotu, odpadly by průtahy se zajištěním a použitím postrkové lokomotivy. Tomu by mohlo napomoci také nasazení moderních výkonných lokomotiv, byť s ohledem na jejich nedostatek na trhu jsou možnosti velmi omezené. Navíc na české železnici je stále značně limitován rozsah provozu takových lokomotiv v kombinaci s dalšími činnými lokomotivami elektrické trakce, což také komplikuje provoz. 

Systém priority vlaků s energetickými surovinami v Německu jsme podrobně popsali v ŽM 8/22 (str. 33). Na základě „vyhlášky o zajištění dopravy energií“ (Energiesicherungstransportverordnung – EnSiTrV), schválené spolkovou vládou, vstoupil v účinnost změnou tamního prohlášení o dráze k 31. 8. 2022 a týká se přednosti jak v provozu (s využitím analogického opatření jako v ČR, tedy vedením vlaků jako mimořádné v obecném zájmu), tak při přidělování kapacity.

I zde byl vypracován seznam konkrétních tras (je součástí jednoho z dokumentů, jež jsou volně ke stažení zde), podle aktuálního sdělení tiskového mluvčího DB Netz zde toto opatření využívá v průměru denně 4 – 16 vlaků, přičemž „zaměstnanci řízení provozu se snaží jejich vedení začlenit do jízdního řádu tak, aby docházelo k co možná nejmenším omezením jiných vlaků. Dosud se to bez výjimky daří“. Toto opatření využívá například i vlak převážející jednou týdně uhlí ze Světce do Kasselu.

Určitý systém priority pro přepravy uhlí je zaveden též v Polsku (viz ŽM 10/22, str. 17), zde se přímo neopírá o předpisová či legislativní opatření, ale jeho podstatou je zejména zvýšená pozornost dispečerského řízení nad provozem uhelných vlaků, vyčlenění kapacit přístavních přípojných stanic a zřízení „přístavních koordinátorů“ v některých přístavech.

Související novinky
Sdílejte